Menu

Żródła ogólne i tematyczne

Żródła ogólne i tematyczne:

Badman, T., Bomhard, B. i Dingwall, P 2008. Wnioski o wpisanie na Listę światowego dziedzictwa w przypadku dóbr przyrodniczych: Instrukcja źródłowa dla ekspertów. Gland, Szwajcaria, IUCN.

Batisse, M., Bolla, G. 2005. Wynalezienie światowego dziedzictwa. Paryż, UNESCO.

Cameron, C. 2005. Ogólny dokument na spotkanie specjalistów w ramach Konwencji światowego dziedzictwa: Koncepcja wyjątkowej uniwersalnej wartości. Kazan, Republika Tatarstanu, Federacja Rosyjska. http://whc.unesco.org/archive/2005/whc05-29com-inf09Ae.pdf

Cameron, C., Rössler, M. 2013. Wiele głosów, jedna wizja. Wczesne lata Konwencji światowego dziedzictwa. Farnham, Ashgate.

Galla, A. (red.). 2012. Światowe dziedzictwo - Korzyści bez granic. Paryż/Cambridge, UNESCO Publishing/Cambridge University Press.

Feilden, B.M. i Jokilehto, J. 1993. Wytyczne zarządzania miejscami światowego dziedzictwa kulturowego. (Wydanie pierwsze). Rzym, ICCROM.

Francioni, F. (red). 2008. Konwencja światowego dziedzictwa z 1972 roku: Komentarz. Oxford Commentaries on International Law, UK.

ICOMOS. 1965. Międzynarodowa Karta Konserwacji i Restauracji Zabytków i Obszarów Zabytkowych (Karta Wenecka 1964). Paryż, ICOMOS. http://www.icomos.org/venice_charter.html

ICOMOS. 2004. Analiza ICOMOS Listy światowego dziedzictwa i List informacyjnych oraz plan dalszych działań. Paryż, ICOMOS.

ICOMOS. 2005. Lista światowego dziedzictwa: wypełnianie luk – Plan działań na przyszłość. Paryż, ICOMOS. http://www.international.icomos.org/world_heritage/gaps.pdf

ICOMOS. 2005. Deklaracją z Xi'an w sprawie konserwacji otoczenia obiektów, miejsc i terenów zabytkowych. http://www.international.icomos.org/charters/xian-declaration.pdf

ICOMOS. 2008. Kompendium standardów wpisywania dóbr kulturowych na Listę światowego dziedzictwa. http://whc.unesco.org/en/sessions/32COM/documents/

ICOMOS. 2011. Wytyczne w sprawie oceny oddziaływania na dziedzictwo w przypadku dóbr światowego dziedzictwa kulturowego. Paryż, ICOMOS. http://openarchive.icomos.org/266/1/ICOMOS_Heritage_Impact_Assessment_2010.pdf


Badania techniczne i tematyczne ICOMOS
http://www.icomos.org/en/documentation-center

IUCN. 2006. Wzmocnienie procesu oceny wniosków o wpisanie na Listę światowego dziedzictwa IUCN: przyczynek do stworzenia wiarygodnej i zrównoważonej Listy światowego dziedzictwa. https://portals.iucn.org/library/efiles/documents/2006-059.pdf

IUCN. 2006. Lista światowego dziedzictwa: Wytyczne i przyszłe priorytety w zakresie identyfikacji dziedzictwa przyrodniczego o potencjalnej wyjątkowej uniwersalnej wartości. http://cmsdata.iucn.org/downloads/ouv2006_english.pdf

IUCN. 2008. Wyjątkowa uniwersalna wartość – Standardy dotyczące światowego dziedzictwa przyrodniczego, Kompendium standardów dotyczących wpisywania dóbr przyrodniczych na Listę światowego dziedzictwa. http://cmsdata.iucn.org/downloads/ouv_compendium_english.pdf


Badania techniczne i tematyczne IUCN:
http://www.iucn.org/knowledge/publications_doc/

Pressouyre, L. 1993. Konwencja światowego dziedzictwa, dwadzieścia lat później. UNESCO, Paryż. http://whc.unesco.org/en/280/?id=564&

Stovel, H. 1998. Gotowość na ryzyko: przewodnik zarządzania światowym dziedzictwem kulturowym. Rzym, ICCROM. http://www.iccrom.org/pdf/ICCROM_17_RiskPreparedness_en.pdf

Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zestaw edukacyjny. 2002. Światowe dziedzictwo w twoich rękach. Paryż, Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO. http://whc.unesco.org/en/educationkit/

Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO. 2003. Światowe dziedzictwo 2002 - Wspólna spuścizna, wspólna odpowiedzialność. Paryż, Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO. http://whc.unesco.org/en/activities/563/

Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO. 2007. Światowe dziedzictwo - Wyzwania milenijne. Paryż, Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO. http://whc.unesco.org/en/challenges-for-the-Millennium/

Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO. 2007. Studia przypadków dotyczące zmian klimatu i światowego dziedzictwa. Paryż, Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO. http://whc.unesco.org/en/activities/473/

Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO. 2012. Afrykańskie światowe dziedzictwo - Nieprzebrana różnorodność. Paryż, Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO. 2013. Czterdziestolecie Konwencji światowego dziedzictwa. Paryż, Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO. http://whc.unesco.org/en/celebrating-40-years

Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO. 2013. Raport z obchodów 40. rocznicy Konwencji światowego dziedzictwa. Paryż, Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO. http://whc.unesco.org/en/report-40th-Anniversary

Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO. Światowe dziedzictwo - Przygody Patrimonito Paryż, Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO. http://whc.unesco.org/en/patrimonito/

von Droste, B., Plachter, H. and Rössler, M. (red.). 1995. Krajobrazy kulturowe o uniwersalnej wartości: Składniki globalnej strategii, Jena (Niemcy), Fischer Verlag.

von Droste, B., Rössler, M. and Titchen, S. (red.). 1999. Łącząc przyrodę z kulturą, Raport w sprawie globalnej strategii, Spotkanie Ekspertów Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego, 25-29 marca 1998 r., Amsterdam, Holandia, UNESCO/ Ministerstwo Spraw Zagranicznych/Ministerstwo Edukacji, Nauki i Kultury, Haga. http://whc.unesco.org/archive/amsterdam98.pdf

Światowego Komitetu ds. Obszarów Chronionych (WCPA) Najlepsze praktyki:
www.iucn.org/about/union/commissions/wcpa/wcpa_puball/wcpa_bpg/

 1. Systemowe planowanie narodowe na potrzeby obszarów chronionych, 1998 r.
 2. Wartość gospodarcza obszarów chronionych: Wytyczne dla zarządców obszarów chronionych, 1998 r.
 3. Wytyczne dotyczące chronionych obszarów morskich, 1999 r.
 4. Ludy tubylcze, społeczności tradycyjne i obszary chronione, 2000 r.
 5. Finansowanie obszarów chronionych: Wytyczne dla zarządców obszarów chronionych, 2000 r.
 6. Transgraniczne obszary chronione na rzecz pokoju i współpracy, 2001 r.
 7. Zrównoważona turystyka w obszarach chronionych: Wytyczne dla zarządców obszarów chronionych, 2002 r.
 8. Wytyczne zarządcze dotyczące obszarów chronionych Kategorii V IUCN: chronione krajobrazy/chronione krajobrazy morskie, 2002 r.
 9. Wytyczne planowania zarządzania obszarami chronionymi, 2003 r.
 10. Ludy tubylcze, społeczności tradycyjne i obszary chronione: Działania na rzecz równości i wzmocnienia konserwacji, 2004 r.
 11. Lasy i obszary chronione: Wytyczne dotyczące stosowania kategorii zarządzania obszarami chronionymi IUCN, 2006 r.
 12. Zrównoważone finansowanie obszarów chronionych: Globalny przegląd wyzwań i możliwości, 2006 r.
 13. Ocena skuteczności: Ramy na potrzeby oceny skuteczności zarządzania obszarami chronionymi, 2006 r.
 14. Identyfikacja i analiza luk kluczowych obszarów różnorodności biologicznej, 2007 r.
 15. Naturalne miejsca kultu: Wytyczne dla zarządców obszarów chronionych, 2008 r.
Zakmnij