Menu

REGULAMIN PORTALU
swiatowedziedzictwo.nid.pl
Narodowego Instytutu Dziedzictwa

Regulamin

R E G U L A M I N

portalu swiatowedziedzictwo.nid.pl
Narodowego Instytutu Dziedzictwa

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin portalu "swiatowedziedzictwo.nid.pl", zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki korzystania z narzędzi, funkcjonalności i danych dostępnych na platformie informatycznej dostępnej pod adresem http://swiatowedziedzictwo.nid.pl.
Korzystanie z zasobów portalu "swiatowedziedzictwo.nid.pl" jest równoznaczne z akceptacją bez ograniczeń i zastrzeżeń niniejszego Regulaminu.

§ 2

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 1. NID – Narodowy Instytut Dziedzictwa – państwowa instytucja kultury;
 2. Portal swiatowedziedzictwo.nid.pl – zwany dalej „Portalem NID” – system informatyczny utrzymywany i administrowany przez NID, dostępny pod adresem internetowym http://swiatowedziedzictwo.nid.pl;
 3. Portal mapowy NID – utworzony i utrzymywany przez NID punkt dostępu do usług, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2010 r., Nr 76, poz. 489 ze zm.) w zakresie tematu danych przestrzennych – obszary chronione, w części dotyczącej zabytków nieruchomych w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.), dostępny pod adresem internetowym http://mapy.zabytek.gov.pl;
 4. Google Maps – usługa serwisu mapowego udostępnianego na warunkach Google Terms of Service spółki akcyjnej Google Inc., zwanej dalej „Google”, z siedzibą w Mountain View (CA 94043), 1600 Amphitheatre Parkway, Stany Zjednoczone Ameryki;
 5. Baza danych światowego dziedzictwa NID – system informatyczny służący do przechowywania, wyszukiwania i publikowania na Portalu NID plików cyfrowych będących zdigitalizowanymi wizerunkami zabytków, dokumentów oficjalnych związanych z systemem Światowego Dziedzictwa UNESCO, zwanego dalej „Światowym Dziedzictwem”;
 6. Dane przestrzenne – dane odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do określonego położenia lub obszaru geograficznego;
 7. Dane przestrzenne o zabytkach – dane udostępniane przez NID w ramach realizacji obowiązków określonych w ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, w zakresie tematu danych przestrzennych – obszary chronione, w części dotyczącej zabytków nieruchomych w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 8. Wizerunki zabytków – pliki cyfrowe (m.in. pliki tekstowe, pliki graficzne, pliki PDF, zdjęcia cyfrowe, filmy itp.) dotyczące zabytków, zawierające dane opisowe, wizualne i metryczne o wartości dokumentacyjnej i/lub edukacyjnej;
 9. Dokumenty – pliki cyfrowe (m.in. pliki tekstowe, pliki graficzne, pliki PDF, zdjęcia cyfrowe, mapy itp.) dotyczące Miejsc Światowego Dziedzictwa w Polsce, w tym ich obiektów i atrybutów składowych, systemu ich ochrony, zarządzania i monitoringu oraz oficjalne dokumenty dotyczące systemu Światowego Dziedzictwa, realizacji Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego, przyjętej w Paryżu dnia 16 listopada 1972 r. (Dz. U. z 1976 r., Nr 32, poz. 190), zwanej dalej „Konwencją” oraz związane z nią dokumenty doktrynalne;
 10. Użytkownik – rozumie się przez to każdy podmiot, który korzysta z zasobów i funkcjonalności Portalu NID.

§ 3

Użytkownik Portalu NID zobowiązany jest do korzystania z niego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§ 4

Celami funkcjonowania Portalu NID są w szczególności:

 1. promocja i popularyzacja dziedzictwa kulturowego w Polsce;
 2. zwiększanie świadomości społecznej w zakresie zasobu miejsc światowego dziedzictwa na obszarze Polski;
 3. wspieranie organów administracji publicznej, właścicieli, posiadaczy i zarządców oraz ekspertów w realizacji zadań związanych z ochroną dóbr światowego dziedzictwa w Polsce i realizacji Konwencji;
 4. budowanie kompetencji i angażowanie społeczności lokalnej  w ochronę i opiekę nad dobrami światowego dziedzictwa;
 5. pomoc podmiotom zaangażowanym w proces przygotowania i przeprowadzenia procedury wpisu  na Listę światowego dziedzictwa.

 

Rozdział II

Rodzaje i zakres świadczonych usług

§ 5

Zakres udostępnianych w Portalu NID usług obejmuje:

 1. usługę wyszukiwania udostępnionych wizerunków zabytków – tj. wyszukiwania zbiorów wizerunków zabytków przechowywanych w układzie chronologii wpisów na Listę światowego dziedzictwa w bazie danych światowego dziedzictwa NID;
 2. usługę przeglądania udostępnionych zbiorów wizerunków zabytków – tj. wyświetlania, nawigowania zbiorów wizerunków zabytków przechowywanych w bazie danych światowego dziedzictwa NID;
 3. usługę dostępu, przeglądania i pobierania dokumentów oraz innych informacji dotyczących systemu światowego dziedzictwa oraz miejsc światowego dziedzictwa w Polsce, również za pomocą umieszczonych odnośników (hiperłączy) do witryn zarządzanych przez podmioty trzecie.

 

Rozdział III

Rodzaje i zakres publikowanych w Portalu NID danych

§ 6

 1. Dane gromadzone i udostępnione w Portalu NID dzielą się na:
 1. dane udostępniane na Portalu mapowym NID oraz dane udostępniane
  za pośrednictwem usług Google Maps;
 2. dane udostępniane za pośrednictwem usługi wyszukiwania wizerunków zabytków oraz usługi ich przeglądania;
 3. dane udostępnione z zasobów bazy danych światowego dziedzictwa NID
  oraz zasobów witryn zarządzanych przez podmioty trzecie z możliwością ich przeglądania oraz pobierania ww. zasobów za pomocą umieszczonych odnośników.

2. Portal NID może zawierać odnośniki do innych witryn zarządzanych przez podmioty trzecie. Z odnośników witryn zarządzanych przez podmioty trzecie Użytkownik korzysta na własne ryzyko. NID nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzetelność, aktualność, kompletność oraz dostępność danych i usług danych zawartych na stronach, do których można uzyskać dostęp poprzez Portal NID.

§ 7

Dane udostępniane w Portalu NID  dotyczą obiektów wpisanych na Listę światowego dziedzictwa z terenu Polski, których dokumentację źródłową stanowią właściwe wnioski o wpis na Listę światowego dziedzictwa. Jej uzupełnienie stanowią udostępnione w Portalu NID informacje poświęcone systemowi światowego dziedzictwa w angielskiej oraz polskiej wersji językowej, w tym m.in.: akty prawa międzynarodowego wraz z przepisami wykonawczymi; dokumenty doktrynalne; publikacje naukowe, raporty oraz instrukcje.

 

Rozdział IV

Warunki/zasady korzystania z danych i usług przez Użytkowników

§ 8

 1. Dostęp do usług, o których mowa w § 5 Regulaminu oraz do danych, o których mowa w § 6 Regulaminu jest powszechny i nieodpłatny, z zastrzeżeniem poniższych postanowień Regulaminu.
 2. Utwory (zdjęcia cyfrowe zabytków, opisy zabytków i inne) udostępniane na stronie dostępowej Portalu NID są własnością NID i podlegają ochronie prawnej na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 880), z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. Do części utworów (zdjęć cyfrowych zabytków, filmów) prawa autorskie przysługują podmiotom trzecim, o czym informują odpowiednie opisy, określające typ licencji, która jest przypisana do danego utworu. W takich przypadkach autorzy poszczególnych utworów wskazani są w opisie poszczególnych utworów dostępnych na Portalu NID.

§ 9

 1. Użytkownik ma prawo korzystać z zasobów Portalu NID zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz na zasadach i w zakresie pól eksploatacji określonych szczegółowo w licencjach Creative Commons, odnoszących się do poszczególnych utworów udostępnianych w Portalu NID, w ich brzmieniu obowiązującym w chwili korzystania z zasobów Portalu NID. Informacja o rodzaju licencji odnoszącej się do danego utworu umieszczona jest w przypadku zdjęć z galerii – każdorazowo w lewym, górnym rogu nad zdjęciem. Użytkownik ma prawo korzystać z zasobów Portalu NID wyłącznie do celów niezarobkowych i niekomercyjnych, chyba że treść licencji Creative Commons, odnoszącej się do danego utworu udostępnianego w Portalu NID stanowi inaczej.
 2. Korzystanie przez Użytkownika z utworów udostępnianych na stronie dostępowej Portalu NID w zakresie pól eksploatacji nieobjętych licencją odnoszącą się do danych utworów wymaga każdorazowo uzyskania pisemnej akceptacji NID.

§ 10

System informatyczny oraz układ funkcjonalny Portalu NID, jego kreacja wizualna, logo NID i inne elementy graficzne, podlegają ochronie prawnej na mocy przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 ze zm.).

§ 11

Przy korzystaniu z zasobów Portalu NID zabronione jest:

 1. wykorzystywanie wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, skryptów lub programów, które przerywają, niszczą lub ograniczają działanie Portalu NID lub infrastruktury technicznej związanej z Portalem NID albo w inny sposób umożliwiają nieuprawnione korzystanie lub dostęp do infrastruktury technicznej Portalu NID,
 2. wykorzystywanie kodów komputerowych, skryptów lub programów automatyzujących pobieranie danych oraz korzystanie z usług udostępnionych przez Portal NID.

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 12

NID nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Portalu NID z przyczyn niezależnych od NID.

§ 13

NID ze względów bezpieczeństwa oraz z powodu jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od NID ma prawo czasowo zawiesić dostęp do Portalu NID.

§ 14

 1. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, NID nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Użytkowników za wszelkie straty i szkody, które mogą powstać w związku z Portalem NID, jego użytkowaniem bądź w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemu informatycznego czy też nie przestrzeganiem Regulaminu przez Użytkownika.
 2. NID nie ponosi także jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Użytkowników za wszelkie straty i szkody, które mogą powstać w związku z zamieszczeniem lub rozpowszechnieniem danych, o których mowa w § 6 Regulaminu, wynikające z ich niezgodności z istniejącym stanem faktycznym.

§ 15

Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania tj. od 01-03-2017 r.

§ 16

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

§ 17

Regulamin może być w każdym czasie i w dowolnym zakresie zmieniany.
Zmiany obowiązują od momentu opublikowania ich na Portalu NID.

 

Zakmnij