Menu

Akty prawa międzynarodowego i dokumenty doktrynalne związane ze Światowym dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym:

Akty prawa międzynarodowego i dokumenty doktrynalne

Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego,
Paryż 1972 (DZ. U. 1976 Nr 32, poz.190)

Zalecenie w sprawie ochrony dziedzictwa kulturowego i naturalnego na płaszczyźnie krajowej

Konwencja w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego,
Paryż 2005 (DZ. U. 2007 Nr 215, poz. 1585)

Konwencja w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, Paryż 2003

Konwencja w sprawie ochrony podwodnego dziedzictwa kulturalnego, Paryż 2001

Konwencja dotycząca środków zmierzających do zakazu i zapobieganiu nielegalnemu przywozowi,
wywozowi i przenoszeniu własności dóbr kultury, Paryż 1970, (DZ. U. 1974 Nr 20, poz. 106)

Konwencja o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego,
Haga 1954, (DZ. U. 1957 Nr 46, poz. 212)

Europejska Konwencja Kulturalna, Paryż 1954 r. (Dz. U. z dnia 12 lutego 1990 r. Nr 8, poz. 44)

Konwencja ramowa Rady Europy w sprawie znaczenia dziedzictwa kulturowego dla społeczeństwa,
Faro 2005 r.

Konwencja o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego,
Haga 1954 (Dz. U. z 1957r. Nr 46, poz.212)

Europejska Konwencja Krajobrazowa, Florencja 2000 (Dz. U. 2006 nr 14 poz. 98)

Europejska Konwencja o Ochronie Dziedzictwa Architektonicznego, Grenada 1985

Europejska Konwencja o Ochronie Dziedzictwa Archeologicznego,
La Valetta 1992 (Dz. U. z dn. 9 października 1996r.)

Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, Berno 1979

Konwencja o różnorodności biologicznej, Rio de Janeiro 1992 (Dz.U. 2002 Nr 184, poz. 1532)

Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe,
zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego, Ramsar 1971 r (Dz.U. 1978 Nr 7, poz. 24)

Protokół do Konwencji o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe,
zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego, Ramsar 1971 r (Dz.U. 1978 Nr 7, poz. 24)

Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe,
zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego, Ramsar 1971 - Poprawki

Zakmnij