Menu

Dokumenty strategiczne

Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO. 1992. Cele strategiczne. w Aneksie II do Raportu z 16. posiedzenia Komitetu Światowego Dziedzictwa (Santa Fe, 1992) (WHC-92/CONF.002/12).
http://whc.unesco.org/en/documents/940

Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO. 1994. Raport ze spotkania ekspertów na temat „Globalnej strategii” i studiów tematycznych dotyczących reprezentatywności Listy światowego dziedzictwa (20-22 czerwca 1994 r.) (WHC-94/CONF.003/INF.6)
http://whc.unesco.org/archive/global94.htm

Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO. 1994. Dokument z Nara dotyczący autentyzmu.
http://whc.unesco.org/archive/nara94.htm

Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO. 1996. Raport ze spotkania ekspertów w sprawie oceny ogólnych zasad i kryteriów nominowania miejsc przyrodniczego światowego dziedzictwa. (WHC-96/CONF.202/INF.9).
http://whc.unesco.org/archive/1996/whc-96-conf202-inf9e.htm

Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO. 2001. Globalna strategia kształcenia w zakresie światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego przyjęta przez Komitet Światowego Dziedzictwa podczas 25. sesji  (Aneks X do WHC-01/CONF.208/24) - aktualizacja Globalnej strategii kształcenia (Doc WHC-09/33.COM/10B).
http://whc.unesco.org/archive/2001/whc-01-conf208-24e.pdf
http://whc.unesco.org/archive/2009/whc09-33com-10Be.pdf

Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO. 2002. Deklaracja budapesztańska światowego dziedzictwa.
(Doc WHC-02/CONF.202/5).
http://whc/unesco.org/en/budapestdeclaration

Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO. 2004. Ocena Globalnej strategii na rzecz reprezentatywnej, zrównoważonej i wiarygodnej Listy światowego dziedzictwa (1994-2004). (Doc WHC-04/28.COM/13)
http://whc.unesco.org/archive/2004/whc04-28com-13e.pdf

Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO. 2005. Memorandum wiedeńskie w sprawie światowego dziedzictwa i architektury współczesnej – zarządzanie historycznymi krajobrazami miejskimi. (Doc WHC-05/15.GA/INF.7).
http://whc.unesco.org/archive/2005/whc05-15ga-inf7e.pdf

Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO. 2007. Strategia redukcji czynników ryzyka związanych z katastrofami naturalnymi w obszarze obiektu zaliczanego do światowego dziedzictwa. (Doc WHC-07/31.COM/7.2)
http://whc.unesco.org/archive/2007/whc07-31com-72e.pdf

Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO. 2007. Piąte "C" czyli "Społeczności". (Doc WHC-07/31.COM/13B).
http://whc.unesco.org/archive/2007/whc07-31com-13be.pdf

Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO. 2008. Dokument dotyczący polityki w zakresie wpływu zmian klimatycznych na dobra światowego dziedzictwa. Paryż, Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO.
http://whc.unesco.org/uploads/activities/documents/activity-397-2.pdf

Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO. 2010. Refleksje na temat trendów w stanie zachowania. (Doc WHC-10/34.COM/7C).
http://whc.unesco.org/archive/2010/whc10-34com-7Ce.pdf

Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO. 2011. Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego a zrównoważony rozwój. (Doc WHC-11/35.COM/5E).
http://whc.unesco.org/archive/2011/whc11-35com-5Ee.pdf

Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO. 2011. Prezentacja i wdrożenie strategii światowego dziedzictwa na rzecz rozwijania kompetencji i wiedzy eksperckiej. (Doc WHC-11/35.COM/9B).
http://whc.unesco.org/archive/2011/whc11-35com-9Be.pdf

Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO. 2012. Program Turystyki Światowego Dziedzictwa. (Doc WHC-12/36.COM/5E).
http://whc.unesco.org/archive/2012/whc12-36com-5E-en.pdf

Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO. 2013. Zmieniona strategia inicjatywy Partnerstwa na rzecz Zachowania Dziedzictwa (PACT). (Doc WHC-13/37.COM/5D).
http://whc.unesco.org/archive/2013/whc13-37com-5D-en.pdf

Zakmnij