Galeria

Pliki do pobrania

Poradnik Nominacje 2018-05-23 06:09

Tagi

poradnik

nominacje

Przygotowywanie wniosków o wpisanie na Listę światowego dziedzictwa

Tłumaczenie poradnika: "Preparing World Heritage Nominations", wydanego w ramach serii World Heirtage Resource Manual.

Poradnik „Przygotowywanie wniosków o wpisanie na Listę światowego dziedzictwa” powstał dzięki ICOMOS oraz IUCN i dostarcza dodatkowych wskazówek podczas przygotowywania wniosków o wpisanie na Listę światowego dziedzictwa w zakresie dóbr przyrodniczych, kulturowych i mieszanych. Poradnik bazuje na wersji Wytycznych operacyjnych do realizacji Konwencji światowego dziedzictwa opublikowanych w sierpniu 2011 r. i ma na celu ich uzupełnienie. Osoby poważnie zainteresowane przygotowaniem wniosków o wpisanie na Listę światowego dziedzictwa, powinny zaopatrzyć się w najnowszą wersję Wytycznych operacyjnych i zapoznać się z ich treścią.

Głównym celem poradnika jest wspieranie Państw-Stron w procesie wdrażania Konwencji światowego dziedzictwa oraz dostarczanie wskazówek i wiedzy, potrzebnej w celu zadbania o wiarygodność Listy światowego dziedzictwa, zawierającej dobrze zarządzane dobra o wyjątkowej uniwersalnej wartości. Zgodnie z wnioskiem Komitetu Światowego Dziedzictwa oraz Państw-Stron poradnik ma być próbą zapewnienia wsparcia Państwom – Stronom na dowolnie wczesnym etapie prac, przed przekazaniem wniosku do formalnej oceny – zważywszy na fakt, że Organizacje doradcze oceniające wnioski (ICOMOS i IUCN), nie mogą brać udziału w przygotowaniu poszczególnych wniosków.

Twórcy poradnika mają nadzieję, że pomoże on Państwom – Stronom uważnie przeanalizować skutki procedowania wniosków oraz podjąć kroki celem zagwarantowania, że włożony wysiłek zwróci się zarówno w odniesieniu do ochrony dobra jak i dobrobytu społeczności lokalnej i innych miejscowych interesariuszy. Największym zagrożeniem dla powodzenia wniosku jest brak czasu na etapie przygotowania. Zbyt wiele wniosków przygotowuje się w oparciu o nierealistycznie krótkie ramy czasowe. Wypracowanie odpowiednich mechanizmów wspomagających i zebranie materiałów zajmuje co najmniej rok. Kolejny rok należy poświęcić na sporządzenie dokumentacji wniosku i skonsultowanie jej treści z interesariuszami. Jeżeli działanie wymaga przeprowadzenia badań, utworzenia form ochrony dobra oraz wprowadzenia i udokumentowania nowych systemów zarządzania, skutkuje to dodatkowym wydłużeniem się całego procesu. Należy ustanowić realistyczne ramy czasowe, gdyż tylko takie umożliwią osiągnięcie sukcesu, czyli wpisanie dobra objętego wnioskiem na Listę światowego dziedzictwa oraz jego długoterminową ochronę i właściwą prezentację. Zbyt często dochodzi do odroczenia lub odesłania wniosków z powodu braku odpowiedniego czasu na przygotowanie. Taka sytuacja może budzić frustrację zarówno Państwa – Strony, jak i Komitetu światowego dziedzictwa oraz Organizacji doradczych. Czasem zobowiązania polityczne uniemożliwiają zastosowanie realistycznnego harmonogramu podczas przygotowywania wniosku, czego skutkiem jest dokumentacja wniosku, która jest nieodpowiednia i nie gotowa do oceny.

Niniejszy poradnik łączy współczesną wiedzę oraz dostępne źródła w celu wsparcia Państw – Stron w procesie sporządzania wniosków o wpisanie na Listę światowego dziedzictwa. Jego celem jest również wyjaśnienie tych zapisów Wytycznych operacyjnych, które są istotne z punktu widzenia wniosku o wpisanie na Listę światowego dziedzictwa. Ponadto instrukcja dostarcza jasnych wskazówek dotyczących ogólnego postępowania w zakresie przygotowywania wniosków, działań przygotowawczych koniecznych przed podjęciem decyzji o objęciu danego dobra wnioskiem, oraz kluczowych elementów, które należy uwzględnić w dokumentacji wniosku. Instrukcja nie obejmuje wszystkich aspektów dokumentacji, ale pozwala skoncentrować się na tych, które zdaniem Organizacji doradczych, nie są wystarczająco dopracowane w wielu wnioskach.

Publikacja instrukcji jest finansowana przez Fundusz Światowego Dziedzictwa oraz irlandzki Departament ds. Środowiska Naturalnego, Dziedzictwa i Samorządu Terytorialnego. Doceniamy wsparcie finansowe oraz pracę wolontariuszy z ICOMOS, IUCN oraz ich sieci współpracy. Mamy nadzieję, że wskazówki zawarte w poradniku okażą się pomocne. Z chęcią dowiemy się również, nad czym warto jeszcze popracować.

Wstęp - ICOMOS i IUCN

Zakmnij