Menu

Polskie kandydatury na Liście informacyjnej:

  1. Gdańsk – miasto wolności i pamięci (2005)
  2. Kanał Augustowski (2006)
  3. Pienińska dolina Dunajca (2006)
  4. Bukowe lasy o charakterze pierwotnym w Bieszczadzkim Parku Narodowym (2015)


- Formularz zgłoszeniowy na "Tentative list"
- Procedura wpisu na listę światowego dziedzictwa UNESCO
- Formularz do wniosku na listę informacyjną (PL)
- Instrukcja do wniosku (PL)

Lista informacyjna

Lista informacyjna (ang. Tentative List) - jest to wykaz dóbr, które każde Państwo–Strona zamierza rozważyć jako kandydatury na Listę światowego dziedzictwa UNESCO w najbliższych latach. Każdy wniosek nominacyjny musi być poprzedzony wpisem na Listę informacyjną, co najmniej rok przed jego złożeniem. W innym przypadku wniosek nominacyjny nie będzie rozpatrywany. Wspomnianego wpisu na Listę informacyjną dokonuje się poprzez wypełnienie w języku angielskim lub francuskim formularza zgłoszeniowego i przesłanie go drogą formalną na adres Centrum Światowego Dziedzictwa (WHC) w Paryżu. Każdy kraj jest proszony o uzupełnianie i uaktualnianie swojej listy, co najmniej raz na dziesięć lat. Wszystkie państwa są zachęcane do harmonizowania List informacyjnych na poziomie regionalnym. Proces ten polega na ocenie jej wpisów w kontekście istniejącej Listy światowego dziedzictwa UNESCO, List informacyjnych poszczególnych krajów, a także studiów tematycznych przygotowywanych przez organizacje doradcze (ICOMOS, IUCN), co w całości ma pomóc w zidentyfikowaniu i uzupełnieniu braków na Liście światowego dziedzictwa.

Więcej informacji: whc.unesco.org/en/tentativelists/ oraz whc.unesco.org/en/tentativelists/state=pl


Wniosek o rozpatrzenie kandydatury na Listę informacyjną:

Aby usprawnić i uporządkować wewnętrzną procedurę tworzenia Listy informacyjnej (ang. Tentative List) będącej pierwszym etapem w procesie nominacyjnym na Listę światowego dziedzictwa UNESCO, stworzono wstępny formularz dla wszystkich miejsc z terenu Polski, które chciałyby się starać o ten status. Formularz ten został przyjęty przez Polski Komitet ds. Światowego Dziedzictwa Kulturowego w Polsce i zatwierdzony przez Generalnego Konserwatora Zabytków.

Wniosek ten stanowi oficjalnie pierwszy etap zgłoszeniowy na poziomie krajowym. Informacje w nim zawarte będą podstawą w procesie weryfikacji kandydatur, której dokona Polski Komitet ds. Światowego Dziedzictwa Kulturowego w Polsce jako organ pomocniczy przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dlatego też bardzo ważne jest aby był on wypełniony szczegółowo i zgodnie z poniższą instrukcją.

Po zaakceptowaniu kandydatury przez komitet zaistnieje konieczność przygotowania formularza zgłoszeniowego na listę informacyjną, a następnie dokumentacji wniosku nominacyjnego zgodnie z Wytycznymi operacyjnymi do realizacji Konwencji światowego dziedzictwa.

Wypełniony formularz należy przesłać do Komitetu ds. Światowego Dziedzictwa Kulturowego w Polsce na adres sekretariatu Komitetu - Ośrodek ds. Światowego dziedzictwa w Narodowym Instytucie Dziedzictwa.

Zakmnij